“HİZMET ALAN ve HİZMET ALAN ADAYI

1. VERİ SORUMLUSU

 

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Op. Dr. Ali EVLİCE tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir. Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

 

 1. Veri Sorumlusu:   Op. Dr. Ali EVLİCE

 

 1. Adresi: KURTULUŞ MAHALLESİ ŞİNASİ EFENDİ CADDE NO: 25/18 SEYHAN ADANA

 

 1. Telefon     : +90 505 488 28 55

: +90 530 710 77 01

 

Açıklama

 

Op. Dr. Ali EVLİCE olarak hastalarımızın kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesi ile kişisel verilerin korunması bizim için hayati önem arz etmektedir. İşbu aydınlatma metni tarafımızdan hizmet alan hasta ve hasta adayı gerçek kişilerden bilgilendirme amaçlı kullanılmaktadır. Bu kapsamda İşlenen kişisel veriler hakkında işbu aydınlatma metni; veri işleme faaliyetimizin şeffaf ve güvenilir çerçevede yürütülmesi amacı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10.maddesine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere hastalarımızın temel hak ve özgürlüklerini korumak amacı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında, kişisel verileriniz ve haklarınız konusunda Op. Dr. Ali EVLİCE olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz. 

2. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA VE HANGİ HUKUKİ NEDENE DAYANILARAK İŞLENECEĞİ

Kişisel verileriniz;

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İlgili Amacın Hangi Hukuki Sebebe Dayanılarak İşleneceği

 • Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Hizmet Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • Talep / Şikâyetlerin Takibi, 
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • Veli/Vasi Rızasının veya Onayının Sözleşmenin Kurulması için gerekli olması, 
 • Ücret Politikasının yürütülmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

 

 

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, 
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi. 
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, 
 • 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlgili Hükümler), 
 • Hasta Hakları Yönetmeliği (İlgili Hükümler), 
 • Özel Hastaneler Tüzüğü (İlgili Hükümler) uygun davranılması amacıyla

 

 

 

 

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 

 

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, 
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,

 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

 

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

 

 

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

 • Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İlgili Amacın Hangi Hukuki Sebepe Dayanılarak İşleneceği

 • Sosyal Medya Üzerinden Reklam Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Açık Rıza

 • Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

 

Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 

 

 

 

 

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILACAĞI

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanuna uygun bir şekilde Op. Dr. Ali EVLİCE tarafından;

 

3.1. Avukat, (Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi amacıyla bu amaçla sınırlı olarak)

3.2. Mali müşavir, (Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amacıyla bu amaçla sınırlı olarak)

3.3. Tedarikçi ve iş ortağı konumundaki Acıbadem Hastanesi (Ameliyat talebiniz olması durumunda sadece adınıza ameliyat rezervasyonu yapılabilmesi için gerekli ve sınırlı olmak kaydıyla)

3.4. Anlaşmalı Oteller (Yalnız tarafımızdan, talimatla anlaşmalı otellerden rezervasyon  talep etmeniz durumunda rezervasyon amacıyla sınırlı olmak üzere anlaşmalı otellerimizle bilgileriniz rezervasyon yapılması amacıyla sınırlı olmak üzere paylaşılacaktır)

3.5. Anlaşmalı Yolcu Transfer İşletmeleri (Yalnız tarafımızdan, talimatla anlaşmalı yolcu transfer rezervasyonu talep etmeniz durumunda rezervasyon amacıyla sınırlı olmak üzere anlaşmalı yolcu transfer işletmelerine bilgileriniz rezervasyon yapılması amacıyla sınırlı olmak üzere paylaşılacaktır)

3.6. Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, (Kamu Kurum ve Kuruluşlarından talep edilmesi durumunda SGK, Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlar ile Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması amacıyla, talep eden kurumun görev alanı ile sınırlı olmak kaydıyla) paylaşılabilecektir. 

 

Hiçbir şekilde yurt dışına aktarım gerçekleştirilmemektedir.

 

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ 

Kişisel verileriniz, yukarıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi için Op. Dr. Ali EVLİCE tarafından otomatik olmayan yöntemlerle matbu formlar, tarafımıza iletmiş olduğunuz resmî belgeler ve yazılı beyanlar üzerinden; otomatik yöntemlerle ise e-mailler, çağrı merkezi, web sitelerimiz ve bu sitelerimizde çalışan çerez ve piksel gibi teknolojiler, sosyal medya hesapları ve şirketimizin iş birliği içerisinde olduğu iş ortakları üzerinden toplanmaktadır.

 

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 6. Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, 
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir. 

 

 

 

 

6. İLETİŞİM VE BİLGİ EDİNME

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Korunması Konusunda daha kapsamlı düzenleme Op. Dr. Ali EVLİCE Talep Yönetim Prosedürü, Op. Dr. Ali EVLİCE Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Op. Dr. Ali EVLİCE Kişisel Verilerin Aktarılması Politikasında yapılmıştır. İlgili politika ve prosedüre veri sorumlusu internet sitemizden veya sosyal medya üzerinden/posta yoluyla/e-posta yoluyla ilgili personele yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.

 

 Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi tarafımızdan cep telefonu, sosyal medya ve e-posta ile talep edeceğiniz “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak; 

 

 1. Kurtuluş mahallesi şinasi efendi cadde no: 25/18 SEYHAN/ADANA adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz, 
 2. Noter kanalıyla iletebilirsiniz. 

 

 

 

 

7. VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ 

 


Veri Sorumlusu:  Op. Dr. Ali EVLİCE

 

Adresi: Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Cadde No: 25/18 SEYHAN ADANA

 

Telefon           : +90 505 488 28 55

: +90 530 710 77 01

 

Yukarıdaki aydınlatma metninin içeriğini; ……………………………………………………………………. 

Yukarıdaki boşluğa; el yazınız ile “OKUDUM, ANLADIM VE KABUL EDİYORUM” şeklinde yazabilirsiniz.

 

 

AD/SOYAD İMZA